Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere, dienst/aanbod en overeenkomst waarbij Just4You-Budget deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen.

1.2 Eventuele dienst/aanbod- of andere voorwaarden van opdrachtgever/cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Just4You-Budget uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Just4You-Budget, voor de uitvoering waarvan door Just4You-Budget derden dienen te worden betrokken.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Just4You-Budget en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen, diensten en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen/intake-gesprekken van Just4You-Budget zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.2 Aanbod/diensten van Just4You-Budget voor de in het aanbod/diensten aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod  geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

2.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat Just4You-Budget de door de opdrachtgever/cliënt verstrekte opdracht aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging, dan wel op het moment dat Just4You-Budget tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Just4You-Budget behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

3.1 Just4You-Budget neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Gezien de aard van de diensten kan zij echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.

3.2 Just4You-Budget zal, binnen de grenzen van de door haar aangeboden dienstverlening, rekening houden met redelijke wensen van opdrachtgever/cliënt, mits dit naar oordeel van Just4You-Budget bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Just4You-Budget het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4 Medewerking opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever/cliënt zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Just4You-Budget steeds tijdig alle voor een Algemene Voorwaarden ‘Just4You-Budget ‘ tevens handelend onder de namen ‘Just4You-Budget’ en ‘Just4You-Budget’ Algemene Voorwaarden behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Opdrachtgever/cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Just4You-Budget verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever/cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever/cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel

4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever/cliënt en is Just4You-Budget bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

4.4 Indien de opdrachtgever/cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Just4You-Budget gehouden is, dan is de opdrachtgever/cliënt aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Just4You-Budget daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 5 Tarieven en betaling

5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per vast honorarium overeenkomen.

5.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag.

5.4 Just4You-Budget is gerechtigd om aan opdrachtgevercliënt een voorschot in rekening te brengen. Pas na ontvangst van het voorschot zal Just4You-Budget met de werkzaamheden aanvangen, tenzij anders overeengekomen. Het voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop het voorschot betrekking heeft.

5.5 Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van een factuur dient hij dat binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Just4You-Budget te melden. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard en te betalen binnen gesteld termijn.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Just4You-Budget zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde diensten/aanbod (waaronder ook documentatie) voor.

7.2 Alle door Just4You-Budget verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, werkwijzen, en andere geestesproducten van Just4You-Budget, zijn uitsluitend bestemd om te worden Algemene Voorwaarden ‘Just4You-Budget’ Algemene Voorwaarden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Just4You-Budget worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.

7.3 Just4You-Budget behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 De aansprakelijkheid van Just4You-Budget wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.

8.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de opdrachtgever/cliënt redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Just4You-Budget te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Just4You-Budget wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Just4You-Budget indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Just4You-Budget voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

8.4 Opdrachtgever/cliënt zal Just4You-Budget vrijwaren voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever/cliënt zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Just4You-Budget.

Artikel 9 Opzegging overeenkomst 9.1

Ieder der partijen kan met een termijn van een maand de overeenkomst schriftelijke beëindigen. Opdrachtgever/cliënt is gehouden de vergoeding binnen een maand te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, deze vergoeding worden op het moment van betaling beëindiging direct opeisbaar.

Artikel 10 Slotbepaling

10.1 Op alle overeenkomsten betreffende de levering door Just4You-Budget van diensten is het Nederlands recht van toepassing. 1

10.2 Geschillen tussen Just4You-Budget en de opdrachtgever/cliënt die voortvloeien uit of de overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering Just4You-Budget van diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

10.3 Just4You-Budget is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden ‘Just4You-Budget’ tevens handelend onder de namen Just4You Budget Uw Persoonlijk Adviseur’

Nieuws

Jongeren en schulden opbouw!

Interessant artikel voor de studerende jongeren onder ons. Zij zijn de toekomst! https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4876896/schulden-jongeren-overheid-toeslagen-zorgverzekering?fbclid=IwAR2m2bf4bJNUCwVicaZcOHSeg6sA1-It7oY5fgukbq_gYcxyAkVCmvnlahE    …

Schuldhulplijn 115

Subsidie toegekend voor landelijke hulplijn: Subsidie toegekend voor landelijke schuldhulplijn 115Eén centraal nummer voor hulp…